མདུན་ངོས། » གསར་རྩོམ། » བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས། » བོད་མིའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་བསམ་བློ།

བོད་མིའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་བསམ་བློ།

 

བོད་མིའི་ལས་འབྲས་ཀྱི་བསམ་བློ།
རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན།

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི་རང་གི་སྔོན་མའི་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ལས་ཞེས་པ་འདི་ཚིག་སྒྲུབ་ཐུང་ངུ་གཅིག་གི་ནང་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟེ། ལས་བཟང་པོ་བྱས་ན་ཡག་པོ་དང༌། ངན་པ་བྱས་ན་སྡུག་པོ་ཡོང་བ་འདི་ཡིན།

ཀརྨ་ཞེས་པའི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དེ་ལས་ལ་གོ་གི་ཡོད། ལས་གསོག་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་གསུམ་དང༌། དེ་དག་གི་འབྲས་བུའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ལས་ལ་དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་བཅས་གསུམ་ཡོད། དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་ལ། ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་སྐབས་ཀྱི་སེམས་པའི་ལས་དང༌། སེམས་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བར་དངོས་སུ་ཐོན་པའི་བསམ་པའི་ལས་བཅས་ རིགས་གཉིས་ཡོད།

དཔེར་ན། ངས་ད་ལྟ་ཀུན་སློང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་པ་དང༌། དེ་གའི་ཐོག་ནས་ངག་གི་ལས་སམ་ཀརྨ་གསོག་གི་ཡོད། ངའི་ལག་པའི་གཡོ་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལུས་ཀྱི་ལས་ཀྱང་གསོག་གི་ཡོད། ལས་འདི་དག་བཟང་ངན་གང་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་ནི་རྩ་བ་ངའི་ཀུན་སློང་ལ་རག་ལས་ཡོད། གལ་ཏེ་ངས་བསམ་པ་རྣམ་དག་དང༌། གུས་བརྩི། གཞན་ལ་བརྩེ་བའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ལས་རྣམས་བཟང་པོ་དང༌། དགེ་བར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་དང༌། ཞེ་སྡང༌། གཞན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་སློང་ངན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས་མི་དགེ་བར་འགྱུར་གྱི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ལས་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་གསོག་བཞིན་པ་ཡིན། མི་ཞིག་གིས་ཀུན་སློང་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་གྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུར་རང་གི་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་རྣམས་གྲོགས་པོའི་རྣམ་པར་གྱུར་ཞིང༌། དེ་བཞིན་ལས་དེས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་བཞག་སྟེ། མ་འོངས་པར་ཡང་བདེ་བ་འབྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཀུན་སློང་ངན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་གི་ཉེ་འཁོར་རྣམས་དགྲ་བོའི་རྣམ་པར་གྱུར་བ་མ་ཟད། མ་འོངས་པ་ལའང་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ལ་རག་ལས་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། རང་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་འབྱུང་བར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་བ་འདི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཕྱིན། ཕྱིའི་ཉེན་སྲུང་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་དུས་རྟག་ཏུ་བློ་བསྒྲིམས་ནས་ སོ་སོར་ཞུ་དག་གཏོང་གི་རེད། དཔེར་ན། འདིར་དངུལ་གང་འཚམས་ཞིག་དང༌། ཡང་ན་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་གཞིར་བྱས། གཡས་གཡོན་ལ་མི་སུ་ཡང་མེད་ན། སྤྱིར་བཏང་དེ་ལས་སླ་པོ་བྱས་ནས་འཁྱེར་ཐུབ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལས་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་འགན་ཡོངས་རྫོགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་དུས་དེ་འདྲ་རྩ་ནས་འཁྱེར་གྱི་མ་རེད།

དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང༌། ཡར་ཐོན་ཆེ་བའི་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལྡན་པའི་ཉེན་སྲུང་བའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་མི་ཚོས་ད་དུང་ཡང་འཇིགས་བསྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་གཞན་པ་དེ་བསྲུང་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཡང་རྩེར་སོན་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་རུང༌། ཕྱོགས་གཞན་པ་དེ་ལ་རྙོག་དྲ་བཟོ་བའི་ཐབས་བྱུས་དེ་བས་ངན་པ་མང་པོ་ཡོད། དེས་ན་སྟངས་འཛིན་ངོ་མ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་བློ་དང༌། གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ལ་ཕན་སེམས་བྱེད་པའི་ནང་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་ཞིག་ལས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན།

ངོ་མའི་ལག་ལེན་ནས་བཤད་ན། ནག་ཉེས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་འགོག་སྲུང་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ནི། རང་ཉིད་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་བཀག་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་སྤེལ་ཐུབ། རང་ཉིད་ཞུ་དག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། དེས་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་འགན་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ནང་པའི་ལྟ་བ་འདི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་འདིས་རང་གཞན་གཉིས་གའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་། སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་བསྟན་གྱི་ཡོད།

ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཟེར། དེ་ནི་མི་ཞིག་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ངན་འགྲོ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། གཞན་ཞིག་ལ་མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་སྲོག་བཅད་པའི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ངན་འགྲོར་སྐྱེས་པའི་རྗེས་སུ་རིམ་གྱིས་སླར་མིར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཡང་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན། འབྲས་བུ་ཚེ་ཐུང་བ་ཡོང་བ་འདི་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་ཚེ་ཐུང་དུ་བཏང་བའི་རྒྱུ་དང་མྱོང་བ་མཐུན་པའི་ཆ་ནས་ཡིན། ཡང་གཞན་ཞིག་ལ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཟེར། དེ་ནི་སྲོག་གཅོད་ལྟ་བུའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་འཇུག་རྒྱུའི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེར་མ་ཟད་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་མྱོང་རྒྱུའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། དེ་ནི་གང་ཟག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཤིག་བསགས་ནས་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་མྱོང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའོ། འདིར་བཀོད་པའི་དཔེ་རྣམས་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་སྦྱར་ཆོག་པ་ཡིན།

འདིར་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་ནང་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་འདིས་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་བཟང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངའི་རེ་བ་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་རུང་མིན་རུང༌། འགྲོ་བ་མིའི་ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པའི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ཐབས་ལམ་ཕན་ཐོགས་ཅན་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་ཆེད་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་གྱི་ལམ་སྲོལ་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས།། །།