མདུན་ངོས། » རིག་གཞུང་ཚོགས་ཆེན། » རྒྱལ་སྤྱིིའི་བོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཧྥ་རན་སི་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ལ་༢༠༠༨ལོར་ཚོགས་པ། །

རྒྱལ་སྤྱིིའི་བོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཧྥ་རན་སི་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ལ་༢༠༠༨ལོར་ཚོགས་པ། །

15 September 2008, Monday
ཤོད་མཁན། : དགོད་རྒྱུ།
རྒྱལ་སྤྱིིའི་བོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཧྥ་རན་སི་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ལ་༢༠༠༨ལོར་ཚོགས་པ། །

་དགོད་རྒྱུ།