མདུན་ངོས། » རིག་གཞུང་ཚོགས་ཆེན། » རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཉི་ཧོང་ཀོ་སྦིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཚོགས་པ། །

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཉི་ཧོང་ཀོ་སྦིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཚོགས་པ། །

03 September 2012, Monday
ཤོད་མཁན། : དྲང་སྲོང་རྣམ་རྒྱལ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཉི་ཧོང་ཀོ་སྦིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཚོགས་པ། །

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༩ཚེས་༣ནས་༢༠༡༢ཟླ་༩ཚེས་༧བར་ཏུ་ཉི་ཧོང་ཀོ་སྦིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཚོགས་པ། །