མདུན་ངོས། » ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང་།

་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང་།

ལེ་ཚན་དང་པོ་ནི། བོན་གྱི་དཔེ་གཞུང་ཁག་ཅིག་ལ་དྭོགས་སློང་བྱུང་བའི་སྐོར་བརྗོད་པ། བོན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་སྐོར་ལ་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་ཚུལ་དང་། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་གདུང་རབས་དང་འཁྲུངས་ལོའི་སྐོར་གྱི་རྙོགས་འཛིང་སྐོར། འོལ་མོ་ལུང་རིང་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་དམ་དཔྱད་པ། བོན་དང་འཇང་རིགས་གཏོ་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་འདྲ་མཚུངས་ཇི་ཡོད་དམ། བོད་དུ་བོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་གང་དར་བ་ཡིན་ནམ། བོན་གྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང་། བོན་གྱི་འདུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར། བོན་ཆོས་རིས་མེད་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ངོས་འཛིོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྙོག་འཛིང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བོན་ཞིབ་འཇུག་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།