མདུན་ངོས། » Research Literature

Research Literature

Prof.KurtKeutzerཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དཔེ་ཀློག་བརྒྱུད་རིམ།


  Prof.KurtKeutzerཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དཔེ་ཀློག་བརྒྱུད་རིམ།   ཨ་མེ་རི་ཀའི་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཀར་ཊི་ཀེ་ཟུར་Prof.KurtKeutzer བོད་མིང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཁོང་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གློག་ཀླད་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའང་ཡིན། ད་ཆར་རྦར་ཁི་ལིའི་སློབ་ཆེན་BerkeleyUniversityདུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གི་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་བྱ་གཞག་ཁྲོད་དུ་ཕྲན་དང་མཉམ་ལས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཁོང་ནི་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་གི་སྐོར་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱང་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས།   ཁོང་ནི་སྐུ་གཞོན་དགུང་ལོ་༡༨ཡིན་དུས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་བཏུགས་ཏེ་གདམས་ངག་མང་པོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་། བོན་གསར་རྙིང་གི་དཔེ་ཆ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བས་དགོན་སྡེ་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་ཆོག་ཅིག་ཏུ་འདུག དེ་ཡང་གཅིག་ནི་ཁོང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལ་གོ་རྟོགས་ཟབ་པའི་དབང་གིས་རེད། ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་དང་འདྲ་བ་ལས་སྤྱིར་སྟངས་ཀྱི་ཁང་པ་ཞིག་དང་མི་འདྲ་བ་ནི་ཁོང་འཛམ་གླིང་གི་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་ངོམས་མེད་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་གོ འདིར་འབྲི་འདོད་པ་ཞིག་ནི་སེམས་སྨད་སྡེ་དགུའི་ཡིག་ཆ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁོང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཚུལ་ཞིག་བཀོད་ན། ངང་ཐག་བསྐལ་པའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་པ་དེ་སེམས་སྨད་སྡེ་དགུའི་ནང་ཚན་གྱི་ངང་ཐག་ཡིན་པར་དཔེ་ཆ་དེ་གའི་ལུང་འདྲེན་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་བྱུང་འདུག དཔེ་ཆ་དེ་ངང་ཐག་གི་གཞུང་ཡིན་མིན་དཔྱད་བྱ་ཡིན་པ་དཔེར་ན། ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དགོན་པའི་དཔེ་མཛོད་ནས་བཏོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགོ་བརྗོད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་དེ་སྔོན་དཔྱད་གཞི་ཙམ་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་ད་ལན་ཁོང་གིས་ལུང་འདྲེན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་དཔེ་ཆ་དེ་ཏག་ཏག་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་བསེན་ཐུབ་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ལས། གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བྱ་རྒྱུ་བྱ་ཡུལ་མེད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་གར་ཡང་མ་འགག་ཏེ། ཞེས་ངང་ཐག་ལས་གསུང་པས་ན་གསུམ་སྟེ། གསང་བའི་སྤྱོད་པ་དང་།…

སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྐོར་ལ་རོབ་ཙམ་དཔྱད་པ།


  སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྐོར་ལ་རོབ་ཙམ་དཔྱད་པ། གངས་སེང་། གསང་སྔགས་འཆང་བ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་དག་ཞིང་འོལ་མོ་ལུང་རིང་ཞེས་པ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཁམས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེར་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོར་(༡༦༠༡༧)སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མི་བོ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་དང་མཛད་ཕྲན་དྲུག་བཅུའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་མཐར་གཤེན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་མི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཤད་པས་དེ་དག་གི་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་པའི་གསུང་འབུམ་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་དག་ལ་གཟིགས་ན་ཞིབ་ཕྲར་མཁྱེན་ཐུབ། དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བློ་ཡི་འཁྱེར་སོ་ལ་གཞིགས་ན་མི་སྲིད་པ་དང་མི་འོས་པ་གཏན་ནས་མིན། སྟོན་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིན་རྟེན་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་ཕལ་པ་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བ་དང་། དེ་དག་གི་བསམ་ཚུལ་ལས་འདས་པའི་མཛད་འཕྲིན་ཞིག་སྐྱོང་རྒྱུ་ཡོད་དགོས་པ་དོན་དངོས་ཡིན། ས་ཐོབ་འཕགས་པ་ལའང་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་དག་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འདོད་ཀྱིན་ཡོད། ཚངས་རྒྱུང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བཀོད་པ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་རི་རབ་ཀྱི་བང་རིམ་རྣམས་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་མར་ཡོད་པ། དེ་་ནས་ཕར་འཕར་ཞིང་མར་ཆེར་ཕྱིན་པ་དང་། རི་རབ་ཕྱེད་ནས་ཕར་འཕར་ཞིང་། དེ་ནས་ཡར་ཆེར་སོང་བ་དང་། བང་རིམ་རྣམས་ཆུ་མཚམས་ནས་ཡར་ཡོད་པ་དང་། རི་རབ་རྩེ་ནས་མར་ཡོད་པ། དབྱིབས་ཀྱང་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་བཞི་སོགས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་བཤད་པ་དག་འགལ་འདུ་མ་ཡིན་པར་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཅི་ཡང་འབྱུང་ཆོག་པ་བཞེད་ཀྱིན་ཡོད། དེར་མ་ཟད་གཙང་མ་རིགས་ལྔའི་གནས་སུ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རེ་ཡོད་པ་དང་། དེར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བཞུགས་ནས་འཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་དང་། སྟོན་འཁོར་དེ་དག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བོན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནའི་སྒོ་ནས་ཉན་བཤད་མཛད་པར་གསུངས།…

འབྲུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོས་མཛད་པའི་ངམ་རིང་མཁན་པོའི་བརྒལ་ལན་བཞུགས་སོ།།


PFDའདིར་སྣོན།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འདོད་པ་འཐད་མིན་དཔྱད་པ།


PDFའདིར་སྣོན།

བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་དར་མ་དང་དེའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་རབས་མདོར་བསྡུས།


Dwonload འདིར་སྣོན།/xtras/ckeditor/filemanager/userfiles/dar_ma.pdf

བཀྲས་ཟུར་ཚང་གི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་དང་མྱོང་ཚོར་འགའ།


  བཀྲས་ཟུར་ཚང་གི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་དང་མྱོང་ཚོར་འགའ།   བྲག་གདོང་བཀྲས་གླིང་དབང་རྡོར།    ༡༩༩༢ལོར་བདག་རྒན་ཡོལ་ཞུས། རྒན་ཡོལ་དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཅི་རིགས་པར་རང་གི་མི་ཚེའི་སྨད་ཆ་སྐྱེལ་ཐབས་རེ་འདུག བདག་ལ་མཚོན་ན་རྩོམ་རིག་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་གདམ་གར་ཕྱོགས་པ་ཡིན། དེའང་ཐོག་མར་ཤེག་སི་པི་ཡར་གྱི་གྲགས་ཅན་གཏམ་རྒྱུད་Hamletཞེས་པ་འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་ཆེ་གྲས་ཅི་རིགས་ལ་ཕབ་ཟིན་སྟབས། རང་ཅག་ལའང་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བཞིན་སྒྱུར་མགོ་བརྩམས་པར། ༡༩༩༣ལོར་དེབ་དེའི་ལྔ་དཔྱ་གཅིག་ཙམ་བསྒྱུར་ཟིན་མཚམས་སྟེས་དབང་དུ<<བཀྲས་ཟུར་ཚང་གི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད>>ཀྱི་སྒྲུང་གཞི་སྟེ། སྔར་བྱིས་པའི་དུས་སུ་ཐོས་མྱོང་ལྟར་ན་འགྲུལ་བའི་གནས་རྟེན་ཕན་ཚུན་ངན་པ་ཁ་མཐུན་གྱིས་འགྲུལ་བ་དངུལ་ཡོད་པོར“ལུག”ཅེས་མིང་བཏགས་ཏེ་ལམ་བར་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྣང་བར་འཆར།   རེ་ཞིག་མཐོ་བསམ་བཏང་བའི་སྙིང་བོར་ཡིག་སྒྱུར་ནི་ཅི་ཙམ་ལེགས་རུང་གཞན་གྱི་བསམ་བློ་ཡིན་པ་དང་རང་རྩོམ་ནི་ཅི་ཙམ་དམན་རུང་རང་གི་བསམ་བློ་ཡིན་པར་བརླམས་ཏེ་ཤེག་སི་པི་ཡར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་གནས་སྐབས་ངང་འཐེན་གྱིས་<<བཀྲས་ཟུར་ཚང་གི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད>>ལ་བརྩོན། དེབ་དེའི་སྟོད་ཆ་གྲུབ་མཚམས་<<བོད་ཀྱི་རྩོམརིག་སྒྱུ་རྩལ>>རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག(<ཀ་བཤད་བུང་བ་དགའ་ཚལ>གྱི་རྩོམ་པ་པོ)ལ་སྤྱན་ཞུར་བསྟར་བར་གང་ཉིད་ཐུགས་རབ་ཏུ་མགུ་ནས་དེབ་དེའི་རྩོམ་འབྲིའི་ཐད་ལ་བཟོ་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་གལ་གྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པའི་སྙིང་བོར། དེབ་དེའི་སྟོད་ཆ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྨད་ཆའང་འཕྲལ་དུ་བྲི་དགོས་པ་དང་གཅིག བྲོས་བྱོལ་ལས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སླར་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་གཉིས། བོད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་བའི་ཁྲོད་དུ་རུལ་སུངས་ཀྱི་བྱ་བ་རིམ་པ་ལྟར་ཆགས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་གསུམ། བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་སོགས་ཡིག་རྙིང་ཅི་རིགས་སྔར་སྲོལ་ཇི་བཞིན་དུ་བྲི་དགོས་པ་དང་བཞི། དེབ་མིང་དུ་<<བཀྲས་ཟུར་ཚང་གི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད>>དུ་གྲགས་ན་ལེགས་གནས་ཞེས་ལྔ་བཅས་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་བཀའ་བཅོལ་ལ་བརྟེན་ནས་དེབ་དེའི་རྩོམ་རྩལ་ཐད་བདག་གི་ཐོག་མའི་རྨོངས་བསམ་ལས་ཆེ་ཆེར་བརྒལ་ཏེ་སྟོད་ཆ་སྨད་ཆ་གཉིས་སུ་ལྡན་པའི་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ་པར།…

བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་མིང་འདོགས་ཀྱི་དཔྱད་པ།


  བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་མིང་འདོགས་ཀྱི་དཔྱད་པ། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།  བོད་དང་ཧོར་ཡུལ་དུ་དར་བའི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་བླ་མའི་ཆོས་ལུགས་བླ་མ་ཀྱོ་ཞེས་འབོད་པ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ། དེ་ཡང་བོད་རྒྱལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ།ཡར་ཀླུང་ཁོག་གི་ཕོ་བྲང་ཡམ་བུ་བླ་སྒང་ངམ་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་དུ་མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་དང་། དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ། མ་ཎི་ཡི་གེ་དྲུག་མ་སོགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱལ་དེའི་རིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཆགས། བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་ཆོས་བློན་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊས་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་ཕ་བོང་ཁའི་སྐུ་མཁར་མ་རུ་ཞེས་བྱ་བར་བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་སོགས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱལ་དེའི་རིང་ལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྲོལ་གཏོད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཆགས། བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཁན་ཆེན་བོ་ངྷི་ས་ཏྭ་སྤྱན་དྲངས་ནས་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་སོ་ཐར་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་ལ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ཀ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་ལོ་ཙྰ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགོངས་ འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱལ་དེའི་རིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཆགས་སོ། དེའི་རྗེས་སུ་མགོ་ལ་གླང་རྭ་སྐྱེས་ཤིང་ལྕེའི་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཡིན་པར་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་དམངས་ལ་སྒྲུང་གཏམ་དུ་གྲགས་པ་བོད་རྒྱལ་གླང་དར་མ་ཨུ་དུམ་བཙན་གྱིས་རང་གི་གཅུང་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་བ་ཅན་དགྲོངས་པའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་མི་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ལོན་པ་དང་བཅས་དེའི་ཡན་ཆད་ལ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་བསམ་ཡས་བཙད་པོ་མཚན་ལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལ་དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་མདོ་སྨད་དན་ཏིག་ཏུ་མངགས་ནས་བླ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དྲུང་ནས་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་བླངས་ཏེ་སླར་ཡང་དབུས་གཙང་དུ་བྱོན་འཕྲལ། བསྟན་པའི་མེ་རོ་མདོ་ཁམས་སྨད་ནས་བསོས་ཞེས་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་བརྗོད་ལྟར་ཡང་བསྐྱར་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཆགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དུས་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་བོད་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་ལྡན་ཚང་མས་སྟོན་པ་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པའི་ན་བཟའ་དང་མཐུན་པར་ལུས་ཀྱི་སྟོད་ལ་སྣམ་ཕྲན་དང་གླེགས་བུ་དུ་མ་སྦྱར་བའི་སྣམ་སྦྱར་དང་། བླ་གོས། སྨད་ལ་མཐང་གོས་ཏེ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་དེ་དག་གི་ཁ་དོག་ནི་དམར་པོ་དང་སེར་བོ་ངུར་སེར་སྨུག་པོ་བཙོད་མདོག་རྣམས་མ་གཏོགས་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་སྔོན་པོ་ལྗང་ཁུ་ཁྲ་བོ་སོགས་གྱོན་མི་རུང་བར་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལས་བཀས་བཅད་པ་ལྟར་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་སོ།། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་ཁྱིམ་པ་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་རིགས་གཉིས་ཏེ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དྲུག་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་བླངས་པའི་ཁྱིམ་པ་དང་།…

དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཐབས་སྐོར་བཤད་པ།


དཔྱད་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཐབས་སྐོར་བཤད་པ།   ཟིན་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོམ། འདི་ག་ཝ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ། གཙུག་ལག་རིག་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་༼དཔྱད་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཐབས་སྐོར༽གཏམ་གླེང་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ངས་བསམ་པར་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་སྐོར་གྱི་གཏམ་གླེང་འགོ་མ་ཚུགས་པའི་གོང་དུ་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་བྲི་བ་ལ་དགེ་མཚན་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སྙམ། ང་ཚོ་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཀུན་སློང་ཡང་དག་ཅིག་དང་གཟབ་གཟབ་ཅིག་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་རེད། སེམས་ཅན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །མང་པོའི་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཞེན་དང་། །ཆོས་ལ་སྨོད་པ་འབྱུང་ཉེ་ཡི། །རྩེད་མོ་ག་ཞའི་ཆེད་དུ་ཡང་། །བརྙས་སྨོད་ནམ་ཡང་བྱ་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་ནི་ཀུན་སློང་ཡང་དག་ཅིག་མིན་ན་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། །ཡང་ཀུན་སློང་ཡང་དག་དང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་དུ་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ་ནི། །རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། དམ་ཆོས་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ། །སྐྱེ་བ་གཏན་གྱི་གྲོས་ཡིན་པས། །འདི་ཡི་ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་པ་ལ།…

སྙན་ངག་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་དོན་གནད་འགའ་བརྗོད་པ།


སྙན་ངག་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་དོན་གནད་འགའ་བརྗོད་པ།       ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་ཅེས་པ་ནི་གང་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་དང༌། ལྷག་པར་སྙན་ངག་ཅེས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་དགོས་པ་ནི་ངེས་པར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གནས་ཡིན་ཏཻ། མི་རིགས་སུ་ཡིན་རུང་རྩོམ་རིག་གིས་དབང་མ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ལ། སྙན་ངག་རིག་པ་ལ་མི་སྙན་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་མི་སྲིད་མོད། ད་དུང་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྩོམ་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་དུས་གཏན་དུ་ཡིད་སྨོན་བྱེད་འོས་པའི་བྱས་རྗེས་རླབས་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞིག་བཞག་མྱོང་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཡི་རང་བགྱི་འོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགལ་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་རྩོམ་པ་པོའང་བྱུང་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་ལགས་མོད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་རྩོམ་རིག་པ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་ལ། རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རྩོམ་རིག་མཐའ་ཡས་པ་ལའང་དེ་བས་ཀྱང་སློབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དགོས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འདི་དུད་འགྲོ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་ཞིག་གི་གྲལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པར་སོང༌། ང་ཚོས་ཤེས་རིག་ལ་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཆོག་ཤེས་བྱས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ལ་གྱོང་སྤྲོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། རང་རེའི་ཁྲོད་དུ་རིག་གནས་དང་རྩོམ་འབྲི་མི་དགོས་པར་རློམ་མཁན་དག་རང་ཉིད་ཀྱང་རྩོམ་རིག་ཡ་མ་ཟུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད་པའང་ཤེས་མེད་མོད། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་རྩོམ་རིག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྙན་ངག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ངེས་ཀྱང༌། སྙན་ངག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྩོམ་རིག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་དགོས་པར་འདོད། བསམ་བློ་བ་ཁ་ཅིག་སྙན་ངག་ལ་དེ་ཙམ་མི་དགྱེས་པའང་མཐོང་བས། དེ་ནི་བསམ་བློ་བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ན་སྙན་ངག་ཤེས་མཁན་ཡིན་མི་དགོས་པའམ། རྩོམ་པ་པོ་རང་རང་གིས་རྩོམ་རིག་གི་རིགས་གང་ཞིག་རྩལ་དུ་འདོན་རྒྱུའི་འདུན་པ་ལ་རག་ལས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན། གཞན་ཡང་སྙན་ངག་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་མ་ཟད།…